Privacy Statement
IJsclub Slochterbosch verwerkt persoonsgegevens en in dit Privacy Statement informeert de vereniging u over wie we zijn, voor welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en overige informatie die van belang kan zijn.

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van de vereniging.

Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

De vereniging gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Wie is IJsclub Slochterbosch?
IJsclub Slochterbosch heeft als doel het bieden van schaatsmogelijkheden op natuurijs voor jong en oud op de ijsbaan in het Slochteren.
Hierbij hoort ook het beheren van de kantine het organiseren van activiteiten.

Verantwoordelijke
De vereniging is de verantwoordelijke in de zin van de AVG.

 

Voor welke doeleinden verwerkt de vereniging uw persoonsgegevens?
De vereniging verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, waaronder ten behoeve van:

  • het voeren van de ledenadministratie;
  • het registreren van uw aanmelding bij activiteiten. Dit kan via een aanmeldformulier op de website of dat u het schriftelijk of telefonisch doorgeeft;

De vereniging verwerkt persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar ledenadministratie. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt die nodig zijn bij het organiseren van activiteiten.

De vereniging verwerkt de persoonsgegevens via onder andere de ledenadministratie en de website. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van de vereniging. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt de vereniging uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

 

Welke persoonsgegevens verzamelt de vereniging?
De vereniging verzamelt verschillende categorie
ën persoonsgegevens, dit zijn:

  • NAW gegevens (naam, adres, woonplaats);
  • telefoonnummer;
  • geboortedatum;
  • e-mailadres;
  • lidnummer;
  • interactiegegevens (bijvoorbeeld IP-nummer bij aanmelding op de site of informatie die wordt ontvangen wanneer u zich aanmeld voor een activiteit).

De vereniging verzamelt uitsluitend (persoons)gegevens die door u zijn verstrekt.

 

Waarvoor gebruikt de vereniging cookies?

Gegevens via aanmeldformulier
Op de website kunt u zich aanmelden voor een activiteit. In dit kader wordt het IP-adres van uw computer en het tijdstip van aanmelding met de ingevulde gegevens mee gestuurd. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

 

Hoe zorgt de vereniging voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?
De vereniging gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. De vereniging neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. De vereniging deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en niet met derden.

In opdracht van de vereniging kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. De vereniging maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoons-gegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten verwerkersovereenkomsten of zijn opgenomen in de algemene voorwaarden. Bijvoorbeeld zoals bij de hosting partij van de website, zie ook https://www.hosting2go.nl/avg

 

Vertrouwelijkheid en beveiliging
De vereniging neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

 

Gegevensdeling met derden
Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. De vereniging kan uw (persoons)gegevens verder alleen met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

Verder verstrekt de vereniging persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering) of anderszins indien sprake is of lijkt te zijn van een situatie waarbij de openbare orde of veiligheid in het geding is.

 

Bewaartermijnen
De vereniging bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Voor zover wij de gegevens langer wensen te bewaren, worden de gegevens geanonimiseerd of enkel gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Niet-persoonlijke gegevens en materiaal, zoals suggesties en ideeën, die door u naar de vereniging worden verzonden, worden in beginsel niet vertrouwelijk behandeld en kunnen zonder nadere toestemming en zonder enige (financiële) vergoeding worden gebruikt en gereproduceerd. Door toezending van dergelijke informatie stemt u hiermee in.

 

Hoe kunt u uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen?
U kunt een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek richten aan de vereniging. Geeft u daarbij duidelijk aan of het gaat om een inzageverzoek op grond van artikel 35 Wbp/15 AVG, een correctieverzoek op grond van artikel 36 Wbp/16 AVG of een verwijderingsverzoek op grond van artikel 36 Wbp/17 AVG. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te controleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor de vereniging) maakt.

Voor de verstrekking van een afschrift van uw (persoons)gegevens kunnen wij een redelijke vergoeding in rekening brengen. Voor zover dit in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander noodzakelijk is kunnen wij inzage of een afschrift van (persoons)gegevens weigeren. Verwijdering van (persoons)gegevens zullen wij weigeren indien redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van die gegevens voor ons van aanmerkelijk belang is of bewaring op de grond van een wettelijk voorschrift is vereist.

 

Privacybeleid van derden
Op de website van de vereniging wordt verwezen naar een aantal andere, niet bij de vereniging behorende, websites. De vereniging kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacy beleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

 

Hoe kunt u contact opnemen met IJsclub Slochterbosch?
Voor vragen of verzoeken kunt u telefonisch, via de website of per post contact opnemen met de secretaris van de vereniging. Onder
Bestuur op de website kunt u de contactgegevens vinden.

U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van persoonsgegevens. De vereniging is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van uw onjuiste of verouderde informatie.

 

Wanneer is dit Privacy Statement voor het laatst gewijzigd?
De vereniging behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement. De vereniging raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. U vindt de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze paragraaf.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 6-8-2018.