Uitnodiging algemene ledenvergadering IJsclub Slochterbosch

Langs deze weg willen we u al lid uitnodigen voor de algemene ledenvergadering

op 9 november 2023 om 20:00 uur in de Kantine van de IJsclub (nabij Noorderweg 1)

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen van de ledenvergadering van 17-11-2022
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Jaarverslag penningmeester
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoeming kascommissie
 8. Bestuursverkiezing
  Aftredend en niet Herkiesbaar => M. Klootwijk
  Aftredend en herkiesbaar => H. Battjes, J. Tonkens, B. Beuker, H. Homan
  Volgens artikel 12.2.A van de statuten kunnen, tot aan de aanvang van de vergadering, door tenminste 10 leden, schriftelijk kandidaten worden gesteld in de functie van bestuurslid
 9. Vaststelling begroting 2023-2024
 10. Bespreking project led-verlichting
 11. Bespreking winterseizoen
 12. Rondvraag
 13. Sluiting